فرشید نقی پور
تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی IT(شبکه)

شماره تماس: 32942803داخلی: 18

بيشتر