كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

اعضای انجمن علمی رشته مهندسی کشاورزی

مهندس مصطفی ملکی گلندوز- استاد مشاور

هاشمه محمدی- عضو اصلی

سهیلا نعمتی- عضو اصلی

حسین امانی- عضو اصلی

مسعود داستان- عضو اصلی

مرتضی نجف پور- عضو اصلی

سحر امیری نژاد- عضوعلی البدل

فریده یوسفی- عضو علی البدل

رضا رحمانی- عضو علی البدل

جاوید پناهی- عضو علی البدل

بيشتر