كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

نام درس

نام استاد

روز

ساعت

توضیحات

مقدمه علم حقوق

گلی زاده

یکشنبه

10-8

حقوق اساسی1

گلی زاده

یکشنبه

12-10

حقوق مدنی1

لطافتی

دوشنبه

13-11

حقوق جزای عمومی1

لطافتی

دوشنبه

15-13

حقوق مدنی2

تیموری

سه شنبه

16-14

حقوق اداری 1

گلی زاده

یکشنبه

14-12

اصول فقه 1

لطافتی

دوشنبه

17-15

حقوق بین الملل عمومی 2

اسماعیل زاده

سه شنبه

17-15

حقوق اساسی2

رضایی

دوشنبه

16-14

حقوق بشر دراسلام

تیموری

سه شنبه

14-12

حقوق اداری2

گلی زاده

یکشنبه

17-15

 

حقوق جزای عمومی 2

لطافتی

دوشنبه

11-9

حقوق اساسی3

رضایی

سه شنبه

16-14

اصول فقه2

شیخی

یکشنبه

12-10

مبانی جامعه شناسی

مظلومی

شنبه

16-14

 

روان شناسی افراد بانیازهای خاص1

ذبیحی

شنبه

12-10

 

اصول روانشناسی بالینی

امانی

شنبه

14-12

 

علوم اعصاب شناختی

امانی

دوشنبه

10-8

 

آزمونهای روانشناختی1

ذبیحی

یکشنبه

12-10

 

روانشناسی خانواده

امانی

دوشنبه

14-12

 

نظریه هاوفنون مشاوره و روان درمانی

ذبیحی

سه شنبه

10-8

 

متون حقوقی1

صحبتی

شنبه

16-14

متون حقوقی2

تیموری

سه شنبه

10-8

متون فقه2

رحمانپناه

شنبه

10-8

متون فقه3

شیخی

یکشنبه

14-12

قواعد فقه2

رحمانپناه

شنبه

12-10

زبان عمومی

صحبتی

شنبه

14-10

 

روان شناسی عمومی

امانی

شنبه

10-8

 

آمار توصیفی

نوبهار

شنبه

10-8

 

مبانی و اصول تعلیم وتربیت

تیموریان

دوشنبه

12-10

 

مدیریت عمومی

تیموریان

دوشنبه

14-12

 

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

تیموریان

دوشنبه

16-14

 

روان شناسی تربیتی

تیموریان

دوشنبه

18-16

 

حقوق بین الملل عمومی1

اسماعیل زاده

یکشنبه

16-14

 

فارسی عمومی

نوروزی

سه شنبه

17-13

 

انقلاب اسلامی ایران

اشرفی

چهارشنبه

17-9

 

کیفرشناسی

خردمند

دوشنبه

14-12

 

ادله اثبات دعوی

خردمند

دوشنبه

16-14

 

ورزش 1

صیامی

دوشنبه

11-9

 

تربیت بدنی

صیامی

دوشنبه

13-11

 

حقوق فضای مجازی

خردمند

دوشنبه

12-10

 

حقوق جزای اختصاصی3

توکلی

جمعه

11-9

 

حقوق مدنی7

توکلی

جمعه

15-13

 

حقوق مدنی8

توکلی

جمعه

17-15

 

حقوق جزای اختصاصی1

توکلی

جمعه

13-11

 

فرهنگ وتمدن

موسوی

پنج شنبه

11:30-9

 

انقلاب اسلامی ایران

پارسا

جمعه

12-9

 

انسان از دیدگاه اسلام

پیرقلی

جمعه

11-9

 

معرفت شناسی

پیرقلی

جمعه

13-11

 

اندیشه اسلامی1

پیرقلی

جمعه

15-13

 

اندیشه اسلامی 2

پیرقلی

جمعه

17-15

 

بيشتر