كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 

فرشید نقی پور

مسئول روابط عمومی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32942400

داخلی: 18

بيشتر