ثریا آذربراء

مسئول برنامه ریزی و امور اساتید

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32942400

داخلی: 13

1