فرشید نقی پور

مسئول فرهنگی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32942400

داخلی: 18

1