ارم
معارفه مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد گیوی جلسه معارفه مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد گیوی با حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های خلخال و کوثر(آقای شوکتی) و ریاست محترم دانشگاه پیام نور گیوی (آقای دکتر حسین نجفی) و جایگزین شدن آقای سعید محمدی آقامیر لو بجای آقای حسین قاسمی خلفلو بعنوان مسئول بسیج دانشجویی  دانشگاه پیام نور واحد گیوی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر