ارم
جلسه بنیاد شهید شهرستان کوثر با دانشگاه پیام نور واحد گیوی در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر
طی جلسه ای که بنیاد شهید شهرستان کوثر با دانشگاه پیام نور واحد گیوی در محل دانشگاه پیام نور واحد گیوی در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار کرد،دو طرف به بررسی وضعیت تحصیلی و مسائل و مشکلات پیرامون دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداختند...
طی جلسه ای که بنیاد شهید شهرستان کوثر با دانشگاه پیام نور واحد گیوی در محل دانشگاه پیام نور واحد گیوی در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار کرد،دو طرف به بررسی وضعیت تحصیلی و مسائل و مشکلات پیرامون دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداختند...
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر