ارم
بازدید هیات محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اردبیل از دانشگاه پیام نور واحد گیوی طی بازدیدی که توسط هیات محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اردبیل از دانشگاه پیام نور واحد گیوی بعمل آمد،تیم محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اردبیل متشکل از : جناب آقای علیرضا حسین زاده جناب آقای دکتر حکم علی پور وجناب آقای اروج پور و جناب آقای احمد ساعدی ، به بررسی وضعیت آموزشی-اداری و عمرانی دانشگاه پیام نور واحد گیوی پرداختند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر