ارم
بازدید هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اردبیل از دانشگاه پیام نور واحد گیوی

وظیفه اصلی این هیات نظارت به درستی ساختار آموزشی و اجرائیات با رعایت انصاف و در چارچوب قوانین وزارت علوم است.

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه محقق اردبیلی درخصوص بازدید‌های میدانی از مراکز آموزشی خاطر نشان کرد: مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان به دنبال برجسته کردن ضعفها نبوده و به هیچ عنوان قصد مچ‌گیری ندارد.

وی در ادامه گفت: سیاست ما حمایت از موسسات با کیفیت بوده و نگاه ما نگاه کیفی است. وی با بیان اینکه صندلی‌های خالی موسسات و دانشگاه‌ها به معضلی تبدیل شده و گزارش عالی استانها حاکی از تعداد کم اعضای هیات علمی در برخی واحد‌های پیام نور است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر